Udskriv

Modelvej 4

 Ide-grundlag: Forfatterens barndomshjem.

Mo4Start2x 

Stor villa med fuld kælder, veranda og frontkvist

Af nye detaljer skal vi denne gang lære at lave store trapper samt veranda. Derudover er der en frontkvist (det korrekte navn er frontispice), hvor vi skal have to store tage til at mødes i en vinkel på 90 grader.

Desuden bygger vi et hus med højt til loftet i stueetagen, hvilket igen betyder at der anvendes større vinduer end normalt i stueetagen. På første sal anvendes "normale" vinduer, mens der i kælderen anvendes mindre vinduer.

Denne type huse findes både med synlige mursten og pudset, malet mur. Der er således frit valg med hensyn til om man vil bruge murpapir eller maling til modellen.

Udover de normale materialer skal der til dette hus bruges følgende:

Plaststrips:
1 x 1 mm (verandaens søjler)
0,5 x 2 mm eller 0,5 x 2,5 mm (trappernes gelænder).

Plastcard:
1 mm tykt, med glat overflade (verandaens tag, evt. kan bruges bagsiden af nedennævnte).
1 mm tykt, med bræddeprofil 1 mm (verandaens rækværk).

Start med et stykke karton 0,5 mm tykt, 200 x 54 mm. Det må gerne være højere end 54 mm, hvorved du beskytter spidserne i de tre gavle under det videre arbejde.

På dette hus skal der anvendes flere hjælpestreger end sædvanlig, og det vil derfor være en stor fordel at printe skitse 1 ud. Det gør du ved at klikke her. Bemærk at du skal have Adobe Acrobat Reader for at kunne anvende den printbare skitse 1.

I det følgende vises de enkelte hjælpestreger væg for væg, men på den printbare skitse er alle stregerne gennemgående på hele skitsen, og altså ikke kun på de vægge, hvor de skal bruges.

Det gule på skitsen er selv væggen. Stregerne har forskellige farver, da det gør det lidt nemmere i det følgende. 

Mo4Skitse1ax 
De nødvendige hjælpestreger på den gavl, der vender væk fra frontispicen

Vi starter i venstre side med de røde streger. Mellem de to nederste streger er der 10 mm, hvilket udgør soklens højde over jordoverfladen. Derefter er der 19 mm op til den næste streg, og altså 29 mm over jordoverfladen. Det er her fra, det skråt afskårne til taget begynder. Til sidst er der 25 mm op til den næste streg, der således er 54 mm over jordoverfladen, og det er gavlens totale højde.

For oven er der ikke noget nyt, idet der som sædvanlig er 25 mm fra kant til spids af gavl.

I højre side er der straks lidt flere linier. Vi starter nedefra med de grønne streger. Mellem de to nederste streger er der 15 mm, og den øverste af de to er underkant af vinduerne. Derefter er der 10 mm op til den næste streg, og tallet er fremhævet med fed skrift for at vise, at det er vinduernes størrelse. Bemærk: På den viste model er der ingen vinduer i denne gavl, og stregerne er derfor kun medtaget i fald du vil have vinduer på din model. De næste 8 mm er afstanden op til underkanten af første sals vinduer, og de med fed skrift fremhævede 8 mm er vinduernes størrelse. De øverste 13 mm er kun en kontrol. Der skal være 13 mm fra gavlens spids til det øverste af vinduerne, ellers er der målt forkert et sted.

Mo4Skitse1bx 
De nødvendige streger på facaden

Vi starter igen med de røde streger til venstre. De nederste med henholdsvis 10 og 19 mm er de samme som ovenfor nævnt, men der er forskel for oven, idet de angiver frontkvistens lodrette mål. Foroven er der også forskel, idet de første 25 mm ikke er noget problem, mens de 2 x 12,5 mm udgør frontispicens vandrette mål. De grønne streger i højre side er identiske med de grønne streger oven for.

Mo4Skitse1cx 
Stregerne på gavlen med indgang

De røde og de grønne streger er identiske med de samme streger oven for. Læg mærke til at der er en lille bitte højdeforskel på en rød og en grøn streg ved den øverste kant på vinduerne på første sal. Der er 0,5 mm mellem de to omtalte streger, og det er ikke en fejl på skitsen.

Bemærk de blå streger, der udgør dels væggens yderside, dels frontkvistens lodrette mål.

De sorte, stiplede linier er dørens højde, i fald man anvender en dør uden overvindue. Anvender man dør med overvindue, er dennes overkant den samme som vinduernes overkant, og man kan se bort fra de stiplede linier.

 

Mo4Skitse1dx 
Stregerne på væggen mod haven

Den sidste væg er den nemmeste, idet der ikke er så mange streger, der er nødvendige.

De røde streger til venstre er stadig de samme, der går igen, men der er en enkelt grøn streg mere i højre side. Den er sammenfaldende med væggens overkant og 4 mm over vinduernes overkant, og er kun medtaget for kontrollens skyld. Er der ikke 4 mm fra vinduernes overkant til væggens overkant, er der målt forkert et sted.

De sorte stiplede linier er de samme som oven for nævnt, idet de gælder for verandadøren. Også her kan der vælges mellem dør med eller uden overvindue. Bemærk i øvrigt at verandadøren er en dobbeltdør.

Når alle hjælpestreger er mærket af, kan vinduer og døre skæres ud. Jeg har med vilje ikke mærket af til kældervinduerne på skitse 1, heller ikke den printbare, da der er to størrelser vinduer at vælge imellem, og det vil virke mere forvirrende end gavnligt med de mange streger på så lille et stykke.

For at hjælpe modelbyggeren lidt, har jeg for en gangs skyld lavet et udkast til placering af vinduer og døre for alle 4 vægge. De anførte tal er mål i mm. Hvor målet står over eller under vinduet eller døren, er det vinduets/dørens bredde. Samtlige viste døre og vinduer findes på side 2 til den printbare skitse 1.

Hvis du anvender nedennævnte forslag til placering af vinduer og døre, kan du med fordel klippe vinduer og døre ud som en helhed for hver af de 4 vægge fra den printbare skitse 1. Her er de vist i nøjagtig størrelse og afstand. Det kræver blot at du vil have grønne vinduer og døre! 

Mo4Vindue1ax 
Denne væg er nem, hvad vinduer angår. Der er nemlig kun to vinduer på første sal samt to kældervinduer. Bemærk at der ikke er nogen lodret forbindelse mellem de to rækker vinduer, da vinduerne sidder ikke lige over hinanden, således som det ellers er normalt. 
Mo4Vindue1bx 
Facaden er den væg der har flest vinduer og tillige 3 forskellige højde på vinduerne. Kælderens vinduer er 6 mm høje, stueetagens 10 mm høje og på første sal er vinduerne 8 mm høje. 
Mo4Vindue1cx 
Gavlen ved frontispicen. Det ene vindue er blændet, hvilket markeres ved at lime et stykke murpapir bag vinduesåbningen på samme måde som et vindue. Bemærk at døren er lige under det højre vindue. Den viste dør er med overvindue, hvorfor det ikke er nødvendigt med de sorte, stiplede hjælpestreger såfremt du bruger dette forslag.
 
Mo4Gavlx

 Sådan kommer det blændede vindue til at se ud på modellen 

Mo4Vindue1dx 
Væggen mod haven. Kældervinduerne er placeret lige under vinduerne i stueetagen, men er lidt mindre. Døren ud til verandaen er en dobbeltdør med overvindue. Såfremt du anvender dette forslag, kan du se bort fra de sorte, stiplede linier på skitse 1.

Murene rejses som sædvanlig, og også her gælder det at gavlene skal dække sidernes endeflader. Kan du ikke huske det, eller er du usikker på fremgangsmåden, så gå tilbage til Modelvej 1, hvor det forklares mere detaljeret.


Beregning af taget

Også til dette hus har jeg anvendt Vollmers tagplade nr. 7353.

Inden du går i gang med at skære i tagpladen, skal du tage beslutning om, hvorvidt du vil have stort udhæng, og dermed også tagsten ned langs frontispicens væg, eller lille udhæng, hvorved taget ender ved frontispicen. Se skitse.

Mo4Duknakketx 
På huset til venstre er der lille udhæng i gavlen, hvorved taget ender ved frontispicen, mens huset til højre har stort udhæng i gavlen, og taget går ned langs frontispicen. Der er frit valg med hensyn til hvilken type man anvender, idet fremgangsmåden stort set er den samme, men huset til venstre vil virke "duknakket" i forhold til huset til højre.

Tagpladen, der vender ud mod haven, er der ingen problemer med. Det er den sædvanlig type og arbejdsgang, og omtales ikke nærmere her.

Tagpladen mod facaden skal beskæres lidt, for at den kan være der. Der skal laves et hak i tagpladen, således at frontispicen er inde i hakket.

Hakket skal være 25 mm bredt, svarende til frontispicens bredde, og længden skal tilpasses, så tagpladen kan lægge an mod gavlens endeflader, uden at blive løftet af frontispicens væg. På min model skulle jeg skære 19 mm ind, men det afhænger af hvor stort et udhæng du har på facaden. Start med at skære for lidt af, og slib derefter dér, hvor det er nødvendigt, indtil tagpladen passer.

Det er kun nødvendigt at slibe nogle smalle hakker der, hvor frontispicens væg går ind i taget.

Det udskårne stykke kan du gemme til senere, hvis du f.eks. skal lave en kvist eller andet, hvor der ikke skal bruges så stort et stykke. 

Mo4FrontTagx 
Tagpladen på frontsiden efter udskæring til frontispicen. Det lille stykke er den udskårne del, der kan gemmes til senere brug. De to små hakker er kun nødvendige i fald du har skåret for lidt ud. 
 
Mo4Tagx 
Det tilpassede tag på frontsiden. For mit vedkommende var det ikke nødvendigt med yderligere tilpasning da det lille stykke var skåret ud.

Nu skal vi have lavet taget på frontispicen. Det er efter samme princip som taget til en kvist, bare meget større.

De følgende mål kan variere lidt, afhængig af hvor stort et udhæng du har valgt til dit hus. Det bliver måske nødvendigt med lidt tilpasningsarbejde bagefter, men det er meget normalt.

Der skal bruges to stykker tag, og husk at vende tagpladen rigtigt, så tagstenene vender den rigtige vej. Hvert stykke skal være 28 mm langt og 28 mm højt. Fra den ende, der senere bliver udhæng, måles 12 mm ind, og der sættes et mærke. Skær derefter fra mærket og op til det øverste hjørne, der vender længst væk fra dit mærke. Se skitse. 

Mo4FrontkvistTagx 
De færdige tagplader skal se således ud. Afhængig af udhænget på frontispicen, kan målene variere en anelse, men der er ikke andet at gøre end at prøve dig frem. Husk at slibe kanten, der skal hvile mod husets tag, inden du evt. begynder at skære af længden. Slibningen gør tagpladen lidt kortere. For mit vedkommende skulle jeg bagefter skære ca. 1 mm af længden, men det kan som sagt variere fra hus til hus.

På alle 4 tagplader slibes øverste og nederste kant i en vinkel på 45 grader, ganske som vi plejer. Lim først husets tag fast, og dernæst frontispicens tag.

Der skal også vindskeder, tagrender, skorsten m.v. på, men det venter vi med til sidst. Vi skal have fat i huset nogle gange ved de kommende arbejdsopgaver, og derfor venter vi med pynten.

Hovedtrappen

Hovedtrappen har kældernedgang på bagsiden, og er derfor lidt større (længere) end trappen til verandaen. Derudover er de to trapper lavet på samme måde, så følgende vejledning gælder begge trapper.

Trappetrinene er lavet af 1 mm karton eller plast. Start med at skære et stykke ud på 6 mm i bredden og ca. 80 mm i længden. Skær først et stykke af i 10 mm længde, og de følgende stykker laves 1 mm kortere end det forrige, således at alle stykker er 6 mm brede, men i forskellig længde. Lim dem sammen, således at der opstår trappetrin i den ene ende, og en lige kant i den anden ende.

Byg trappen op, indtil det øverste trin er 1 mm under døren. Derefter limes en plade på 6 x 6 mm på som afsats. Se skitse. 

Mo4Trappetrinx 
Opbygning af trappen. Den øverste plade er afsatsen. Byg ikke trappen højere end at oversiden af afsatsen er på højde med underkanten af døren.

Hvis det viser sig at trappen bliver højere end beregnet, eller du hellere vil have nogle bredere trappetrin foroven til at lime afsatsen fast på, sker der intet ved at tilføje trappetrin på 11 (og måske 12) mm forneden, således at det øverste trappetrin er 4 mm bredt i stedet for 2 mm. Det forlænger blot trappen med et par mm, men har ellers ingen praktisk betydning.

Ved det videre arbejde er det nemmest, hvis du lægger trappen ned på siden på et spejl eller en glasplade, med den side, der skal vende ind mod huset, nedad.

Fra stykket på 6 mm i bredden, skæres et stykke på ca. 15 mm. Med ca. menes at det skal være i samme højde som det endelige gelænder, og da jeg har valgt en gelænderhøjde på 5 mm, skal stykket være 15 mm højt (langt). Lim det fast bag på trappetrinene, så det er vinkelret på afsatsen, men kontroller lige at det passer i højden (stil det op, ret evt. fejl, og læg det ned igen).

Dernæst skal du bruge endnu to stykker, begge med en bredde på 6 mm. Det ene er til bagsiden af trappen, og det andet er til taget over kældernedgangen.

Det stykke, hvor døren skal sidde, skal være 12 mm højt, og du vil opdage at det er nøjagtig samme størrelse som døren inkl. karm. Det er ikke en fejl, for sådan var det også i virkeligheden på mit barndomshjem, men hvis du synes at det ser forkert ud, så undlad kældernedgangen og lav hovedtrappen mage til verandatrappen. Derved er der kun den indvendige trappe ned til kælderen, og det findes da også på nogle huse.

Hvor lang kælderskakten skal være, bestemmer du sådan set selv, men jeg har valgt en længde på ca. 7 mm. Derved skal taget over kældernedgangen være 6 mm bred og ca. 8 mm lang, da der skal være et lille udhæng, så regnvandet ikke løber ned ad døren.

Lim tag og bagsiden fast på trappen. Her betyder det ikke så meget at dørstykket ikke er helt nøjagtigt placeret, for det kan forskydes en anelse (op til 1 mm op eller ned), når vi kommer lidt længere hen.

Taget over kældernedgangen males sort eller mørkegrå, eller det kan beklædes med farvet papir i en passende farve. Jeg tegnet sorte streger på et stykke brunt, mat papir for at illudere bræddetag. Der er en skitse med dette bræddetag på den printbare skitse 1. 

Mo4TrappeDelex 
Hovedtrappens dele inden der sættes gelænder og sokkel på.

Nu skal vi til at lave gelænderet og soklen til trappen.

Jeg har valgt et muret gelænder, af den simple grund at det er det nemmeste at lave. Man kan købe gelændere som en del af diverse byggesæt, så hvis du har et passende gelænder liggende i din rodekasse, så brug det i stedet for.

Vi starter med den udvendige side. Først skal vi skære et stykke plast eller karton ud, 1 mm tykt og i samme højde det største af de lodrette stykker på skitsen ovenfor, her 15 mm. Længden skal tilpasses så det rager 1 - 2 mm frem foran det nederste trappetrin, og det flugter med det bagerste, lodrette stykke. Længden kan variere lidt, alt efter hvordan din trappe er bygget, men på min model er det 26 mm langt.

Sæt det op langs trappen, hvor det skal sidde, og sæt et mærke der hvor afsatsen begynder. Sæt dernæst et mærke på den venstre kant, 5 mm over jordoverfladen. Skær dernæst mellem de to mærker. Se skitse. 

Mo4TrappeGelx 
Gelænderdelens udformning (det gult markerede)

Gelænderet forsynes med murpapir af samme type som selve huset. Husk at der også skal murpapir på de to lodrette kanter, og altså både på det korte stykke foran samt hele bagkanten, men ikke på den vandrette eller den skrå del. Der kommer der senere en liste på, hvis ikke du blot foretrækker at male den.

Der skal murpapir på begge sider af gelænderet. Du kan enten vælge at lade gelænderdelen stå som ren murstensvæg eller lave en sokkel i samme farve og højde som på huset.

Soklen laves på følgende måde:
Klip et stykke sokkel ud fra den printbare skitse 1, og læg den oven på gelænderdelen MEN UDEN AT LIME DEN FAST. Mærk derefter af, så den i den ene ende er afskåret parallelt med gelænderet, men altså 5 mm lavere. Brug kniv og lineal, der giver et bedre snit end en saks. Se skitse, hvor soklen er vist med lysegrå farve. 

Mo4TrappeSokkelx 
Sokkel på gelænderdelen, mærket med lysegrå.

Lim soklen fast på gelænderdelen. Husk at den skal gå om på den bagerste kant af gelænderdelen.

Når limen er tør, klippes det overskydende væk.

Lim kælderdøren fast på bagsiden af hovedtrappen, hvis du ikke allerede har gjort det.

Lim gelænderdelen fast på hovedtrappen.

Nu mangler vi blot det øverste af gelænderet. Det er et stykke plaststrip, 0,5 mm tykt og 2 - 2,5 mm bredt. Skær passende stykker ud og lim dem på det skrå stykke samt begge de to vandrette kanter. Listen males i en passende farve; jeg har valgt grå, men skal den f.eks. forestille klinker, kan den males sort. Smag og behag.

Når malingen er tør, limes hele hovedtrappen fast på huset. Sørg for at afsatsen er lige ud for døren, og at det hele er i samme højde, så hverken trappe eller hus vil svæve et stykke over jorden.

Veranda

Verandaen er ikke svær at bygge, men den kræver tålmodighed, da selv små skævheder vil kunne ses meget tydeligt. Og som det fremgår af billederne, er jeg heller ikke selv fri for at have lavet skævheder på trods af omhyggelighed. Nå, ja, og så opdagede jeg først bagefter at soklen på trappen er lysere end soklen på verandaen. Det skyldes at jeg lavede flere udkast til soklen, og da jeg lavede trappen, fik jeg fat i det forkerte sokkelpapir. 

Mo4Monteretx

Selvom den lysere sokkel på trappen var en fejl, er det dog ikke en fejl der skæmmer modellen. Bemærk i øvrigt døren på bagsiden af hovedtrappen.

Hvor stor din veranda skal være, bestemmer du selv, men pas på at den ikke bliver for bred til at den kan være mellem de to vinduer.

Jeg har valgt en bredde på 15 mm og en længde på 20 mm, og det er disse tal, der er gået ud fra i det følgende. Også højden skal du være opmærksom på. Verandaen skal kunne gå ind under taget på huset efter at tagrenden er monteret.

Underdelen, der faktisk kun består af soklen, laves som en firkantet klods på 15 x 20 mm, der beklædes med "sokkelpapir" fra skitse 1. Gulvet på verandaen er malet brunt, men du bestemmer selv hvilken farve du synes gulvet skal have. Det er nemmest at male gulvet nu, inden du bygger videre på verandaen.

Af plastcard med bræddeprofil skærer du to stykker på hver 5 x 20 mm. Bemærk at brædderne skal være lodrette. Dernæst skærer du et stykke på 5 x 7 eller 8 (eller måske 9) mm. Længden har ikke den helt store betydning, idet du blot skal passe på at den åbning, der bliver for enden af verandaen, skal passe med afsatsen på trappen, der monteres senere.

Fjern graterne langs kanten, og sørg for at i hvert fald den nederste kant er helt lige. Rækværket skal kunne stå af sig selv, uden støtte, da det gør den følgende limning noget nemmere.

Lim rækværket fast oven på soklen, helt ude langs kanten, men uden at rage uden for.

Skær 6 plaststrips, 1 x 1 mm ud i ca. 16 mm længde samt to stk. på hver ca. 25 mm. Læg stripsene på 16 mm ved siden af hinanden, og kontroller at de er nøjagtig lige lange. Ellers bliver taget skævt. Hvis de i forbindelse med justeringen bliver lidt kortere, sker der ikke så meget ved det. Blot de ikke bliver så korte at taget på verandaen kommer under overkanten på døren.

Lim stripsene fast på indersiden af rækværket, med 3 på hver langside. Sørg for at de to strips, der skal vende ind mod væggen, ikke rager ud over siden. Ellers kan det give problemer, når verandaen skal limes fast til huset. 

Mo4Veranda1x 
Læg de tre korte strips som de skal sidde på verandaen, med den rette afstand og nøjagtig lige høje.
 
 
Mo4Veranda2x 
Læg et stykke tape hen over dem i en rask bevægelse, så de ikke bevæger sig. Hvis du lægger tapen langsomt ned over dem, kan du risikere at de når at flytte sig. Bemærk at den ene ende af stripsene skal være fri, for der skal du lime lige om lidt. Sørg for at tapen holder fast i stripsene, men ikke så meget i underlaget. 
Mo4Veranda3x 
Løft tapen med de tre strips, og læg dem over på en glasplade eller spejl. Så kan du lime overliggeren på, uden at lime delene fast til underlaget.

De to strips på hver 25 mm limes fast oven på de lodrette strips. De skal holde taget.

Hvis du vil have rækværk og søjler i en anden farve end hvid, skal du male dem nu. Mal ikke oven på de vandrette strips, da det er en limflade til taget. 

Mo4Udentagx 
Verandaen uden tag. Bemærk at der ikke er malet på oversiden, hvor taget siden skal limes fast.

Mens malingen tørrer, ser vi på taget til verandaen.

Tag et stykke plastcard, 1 mm tykt og i størrelse 18 x 25 mm. Lav en ridse midt ned gennem taget på den lange led, og bøj det indtil det har den ønskede hældning, men bøj det ikke så meget så det knækker. De skal kun lige akkurat være hældning nok til at regnvandet kan løbe af taget, og hvis hældningen bliver for stor, kan det knibe med at der er plads til det inde under tagskægget på huset.

Taget er som regel med tagpap, og en god efterligning får du ved at klippe den sorte firkant på den printbare skitse 1 ud, og lim den oven på taget. Den er med vilje tegnet alt for stor for at gøre limningen nemmere. Når limningen er tør, klippes det overskydende væk langs kanten af taget.

Kanterne samt enden ud mod haven males sort. Jeg tog en genvej og brugte en sort tusch.

Lim taget fast på verandaen, og igen skal du sørge for at den flugter på bagkanten. Læg evt. verandaen på et spejl eller en glasplade med den ende, der skal vende ind mod huset, nedad. Så er du sikker på at kanten langs huset bliver plan.

Trappen laves på samme måde som hovedtrappen, blot uden kældernedgang, så den vil vi ikke omtale nærmere. Lim trappen fast på verandaen. 

Mo4Klarx 
Verandaen er klar til at blive monteret.

De sidste detaljer som skorsten, tagrende, vindskede m.v. er der ikke noget nyt i, og vil derfor ikke blive omtalt nærmere.

Tagrenden på bagsiden af huset er nemmest lime fast inden verandaen limes på, hvorfor jeg har limet detaljerne på, før jeg limede verandaen fast. Så kunne huset ligge på siden uden at verandaen blev skadet.

Rigtig god fornøjelse.

Steen Lystmose